ગુજરાત મોડેલ પર યુપીની આંગણવાડીના વિકાસ માટે આનંદીબેન પટેલે કહ્યુ…

આનંદીબેન પટેલે ગુજરાત મોડલની કરી પ્રશંસા ”આંગણવાડી કેન્દ્રમાં યોગ્ય સુવિધા હોવી જોઇએ” ઉત્તરપ્રદેશ સરકારને કર્યા સૂચન રાજ્યપાલે ગઈકાલે મહિલા કલ્યાણ,

Read more

આનંદીબેન પટેલને હવે ઉત્તરપ્રદેશની સાથે આ રાજ્યના રાજ્યપાલનો પણ ચાર્જ સોંપાયો

આનંદીબેન પટેલને મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકેનો વધારાનો ચાર્જ બીમાર રાજ્યપાલ લાલજી ટંડન પરત ફરે ત્યાં સુધી આનંદીબેનને ચાર્જ આનંદીબેન અગાઉ મધ્યપ્રદેશના

Read more