23 દિવસમાં સુરતમાંથી સૌથી વધુ 404 ટ્રેન દોડી 10 લાખથી વધુ લોકો વતન પહોંચ્યા

પાંડેસરા, સચીન, પલસાણા, લસકાણા સહિતાના વિસ્તારો ખાલીઃ સૌથી વધુ 192 ટ્રેન ઉત્તરપ્રદેશની હતીઃ હજી 210 ટ્રેન તો વેઇટીંગમાં લોકડાઉનના ત્રીજા

Read more