મહેસાણા ખાડાને લઈને રાજકારણ, MLA ભરતજી ઠાકોર અને શહેર કૉંગ્રેસે મુખ્ય રસ્તા પર ખાડા પૂરવાની કરી કામગીરી

મહેસાણા ખાડાને લઈને રાજકારણ, MLA ભરતજી ઠાકોર અને શહેર કૉંગ્રેસે મુખ્ય રસ્તા પર ખાડા પૂરવાની કરી કામગીરી   Source link

Read more