થોડા વરસાદમાં મહેસાણા-પાલનપુર હાઈવે પર ઠેર ઠેર ખાડા પડતા વાહન ચાલકો પરેશાન

થોડા વરસાદમાં  મહેસાણા-પાલનપુર હાઈવે પર ઠેર ઠેર ખાડા પડતા વાહન ચાલકો પરેશાન    Source link

Read more