મહેસાણામાં દોઢ કલાકમાં ત્રણ ઈંચ વરસાદ, હીરાપુર વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ, જુઓ વીડિયો

મહેસાણામાં  દોઢ કલાકમાં ત્રણ ઈંચ વરસાદ, હીરાપુર વિસ્તાર પાણીમાં ગરકાવ, જુઓ વીડિયો    Source link

Read more