ગુજરાત મોડેલ પર યુપીની આંગણવાડીના વિકાસ માટે આનંદીબેન પટેલે કહ્યુ…

આનંદીબેન પટેલે ગુજરાત મોડલની કરી પ્રશંસા ”આંગણવાડી કેન્દ્રમાં યોગ્ય સુવિધા હોવી જોઇએ” ઉત્તરપ્રદેશ સરકારને કર્યા સૂચન રાજ્યપાલે ગઈકાલે મહિલા કલ્યાણ,

Read more