આનંદીબેન પટેલને હવે ઉત્તરપ્રદેશની સાથે આ રાજ્યના રાજ્યપાલનો પણ ચાર્જ સોંપાયો

આનંદીબેન પટેલને મધ્યપ્રદેશના રાજ્યપાલ તરીકેનો વધારાનો ચાર્જ બીમાર રાજ્યપાલ લાલજી ટંડન પરત ફરે ત્યાં સુધી આનંદીબેનને ચાર્જ આનંદીબેન અગાઉ મધ્યપ્રદેશના

Read more