ગાંધીનગરના નારાજ પાટીદારોને મનાવવા ભાજપનું ઓપરેશન, અમિત શાહ ને હારની ચિંતા+

ગાંધીનગરના નારાજ પાટીદારોને મનાવવા ભાજપનું ઓપરેશન, અમિત શાહ ને હારની ચિંતા