મોદી નારાજ, કેવડીયાના કાર્યક્રમથી મંત્રી-ભાજપ ના નેતા ઓને દુર રખાયા કેમ?

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

મોદી નારાજ, કેવડીયાના કાર્યક્રમથી મંત્રી-ભાજપ ના નેતા ઓને દુર રખાયા કેમ?

હકીકત શું? માત્ર પેટા ચુંટણી ના પરિણામ ના કારણે? કે પછી બીજું પણ … કઈ છે કારણ?

Gujarat Samachar 01/11/2019
Gujarat Samachar 01/11/2019

Share
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *