સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જીવન યાત્રા

ભારતના ‘સરદાર‘ અને ભારતની એકતાના ઘડવૈયા મોટું ટાલવાળું માથું, બેઠા ઘાટનો દેહ, બાંધી દડીનું શરીર. અંગ પર સફેદ ખાદીનું ધોતિયું

Read more

માણસસ ધારે તો શું-શું ન કરી શકે ? ધારે તો શું શું ન બની શકે ? એનો જીવંત દાખલો ડૉ. કનુભાઈ માવાણી છે.

માણસસ ધારે તો શું-શું ન કરી શકે ? ધારે તો શું શું ન બની શકે ? એનો જીવંત દાખલો ડૉ.

Read more

“ હવે ભારતને ગાંધીની જરૂર છે.”

શિક્ષણના અભાવે માનવીમાં તર્ક શક્તી,સમાજ શક્તી તેમજ વ્યવહારીકજ્ઞાન ની ઉણપ સર્જાય છે.આવી ઉણપ થી વર્ષો પહેલા ભારત અંગ્રેજોનું ગુલામ બની

Read more

પનઘટનો પોકાર

કૂકડે…કૂ…..કૂકડે…કૂ…. દૂર વાડામાં મરઘો બોલ્યો. ગંગામા સફાળાં પથારીમાંથી બેઠાં થઈ ગયાં. ઉઠીને ખડીયો પેટાવ્યો. ઓસરીમાં આવીને પુત્રવધૂને બૂમ મારી, “વઉ

Read more