જય શ્રી ક્ષત્રિય વીર ભાથીજી મહારાજ નો જય હો

પીઠી ભરેલા અંગડે,મીંઢોળ બાંધી નીકળો હતો તલવાર લીધી હાથમા,ઘોડલીયે અસવાર હતો…. મંગલ વરતવા માંડવે, બાજોટીયે બેઠો હતો રજપૂતી ના રંગમા,મુછે

Read more